සිරිසාර

සිරිමත් වෘතියක්, සාරවත් මිනිසෙක්!   

2ab1753387f328a6e096ed4fcf279a30

සාරවත් පොලොව මත ප්‍රමාණවත් වූ තරණයක් – ජීවිත ගැටයට..

සැණකෙළි, සංදර්ශන, වින්දනෙන්
එළියක් දල්වන් යන්තමින්
නාඩියට හොලවන සීනුව
අවදානය ඔහු වෙත යොමුකර

කහ, රතු, රෝස, කොල
ඉඟුරුපියලි, එනසාල්, කරාබු නැටි
මටම කියැවෙනවා ‘හපන්න තිබුනා නං’
50ට දෙන්නේ පැණි රසත් එක්ක බං

 

-පැතුම් වීරසූරිය-
සිරිසාර

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s